دستیار هوش مصنوعی Rabbit R1 کاملاً به رنگ نارنجی به نظر می رسد

دستیار هوش مصنوعی Rabbit R1 کاملاً به رنگ نارنجی به نظر می رسد

دستگاه جدید کمی شبیه به کنسول بازی ویدیویی دستی Playdate است.
]
منبع: https://www.cnet.com/pictures/the-rabbit-r1-ai-،istant-looks-downright-retro-in-orange/#ftag=CAD-01-10aai3d

تیم سازی با اتاق فرار اسکیپ روم, مقالات مجله اتاق فرار | allescape. کتاب شیمی مواد غذایی.